از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شد
اعلام تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سال ۹۷
کد مطلب: 14757
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۵۵
 
تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سال ۹۷ از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شد.
اعلام تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سال ۹۷
 
 
Share/Save/Bookmark
تعرفه نرخ پایه خدمات فنی تخصصی انفورماتیک سال ۹۷ از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شد.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، سازمان ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ راﻳﺎﻧﻪ‏ای ﻛﺸﻮر در راستای اﺟﺮای وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ در ﻣﺎده ۱۲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن نرم‌‏اﻓﺰار ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧ‌ﺪﻫﻲ و نظم‏ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎزار کسب‌‏وﻛﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺸﻮر و همچنین اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻄﺮح در ﺑﻨﺪ ۱۲ ماده ۶۵ آیین‌ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ رایانه‌‏ای ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﻫﻴئت ﻣﺤﺘﺮم وزیران، ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ قیمت‏ﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این سازمان از سال ۱۳۸۹ طی یک فرآیند علمی، مبتنی بر سنجش کارشناسی، بررسی میدانی و در برخی موارد عرف، اقدام به کشف قیمت خدمات کرده‌است.

مدل جدید تعیین قیمت که تدوین آن از ۴ سال گذشته آغاز شده، بر محاسبه پارامتریک تعرفه مربوط به نیروی انسانی «نفر-ماه» تمرکز دارد. ﻫﺰﻳﻨه‌ﻫﺎیی ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺮای «نفر- ﻣﺎه» ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﻐلی، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه صرفاً ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر قیمت‌ﮔﺬاری پروژه‏ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ‌شد. این مدل پارامتریک، با پارامترهای روشن و مشخص است و به همین دلیل تعرفه‌ها برای کارفرما شفافیت و قابلیت توجیه فنی دارد. همچنین لحاظ کردن دارایی‌‌های نامشهود از ویژگی‌های برجسته این مدل است. نکته مهم درباره این مدل این است که در سند منتشر شده عناوین شغلی مشخص و کار افراد بر این اساس ارزش ‏گذاری شده‌است.

در سند جدید، تمام تعرفه‌ها نسبت به سال قبل با ۱۹.۵ درصد افزایش محاسبه شده‌است. بنابراین تعرفه‏‌هایی که در این سند منتشر نشده نیز باید به همین میزان نسبت به سال قبل افزایش پیدا کنند.

بنابر اعلام سازمان، نظرات و پیشنهادها برای اصلاح و بهبود سند مذکور می‌‏تواند به نشانی آدرس پست الکترونیکی tarrifs@irannsr.org ارسال شود.
مرجع : سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور