افتانا 30 شهريور 1390 ساعت 11:02 https://www.aftana.ir/fa/doc/gallery/5/1/نخستین-دوره-مسابقات-هک-نفوذ -------------------------------------------------- آپا شریف برگزار کرد: عنوان : نخستین دوره مسابقات هک و نفوذ -------------------------------------------------- دانشگاه صنعتی شریف نخستین دوره مسابقات هک و نفوذ را در تیرماه سال جاری برگزار کرد. متن :