دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲ , 29 May 2023
درخواست همکاری

کلیه علاقمندانی که مایلند در بخش های مختلف با پایگاه خبری افتانا همکاری داشته باشند، می توانند روزمه یک صفحه ای خود را به نشانی پست الکترونیک info@aftana.ir ارسال کنند. بدیهی است درخواست های رسیده، بررسی شده و در صورت نیاز با ارسال کنندگان تماس گرفته خواهد شد. همچنین ارسال اخبار نیز به همین شیوه قابل انجام است.